Tax & Advisory » Industry News » Gebruik reistoelaes doeltreffender en bespaar

Gebruik reistoelaes doeltreffender en bespaar

Sonja FrankVanaf 1 Maart 2010 word 80% (in plaas van 60%) van ’n belastingpligtige se reistoelaag belas. Mense moet verder bewys lewer van hoeveel kilometres inderdaad vir besigheidsdoeleindes afgelê is.

Gestel ’n belastingpligtige:

  • kan bewys dat hy/sy 12 000 kilometers vir besigheidsdoeleindes in die 2011 finansiële jaar gereis het;
  • ontvang tans ’n reistoelaag van R5 000 per maand;
  • ry met ’n voertuig waarvan die waarde nie R200 000 oorskry nie;
  • se effektiewe belastingkoers is 30% per jaar.

Dit sal beteken dat die betrokke persoon R45 768 vir reisverwante koste van sy/haar inkomste vir die jaar kan aftrek. Die balans van R14 232 (R60 000 minus R45 768) is ten volle belasbaar. Tagtig persent belasting op hierdie bedrag word maandeliks teruggehou, d.i. R11 385.

Annuïteit

In baie gevalle sal belastingpligtiges probeer om die koste van hul reistoelaes te verminder. ’n Alternatief is egter om die bedrag van R11 385 in ’n annuïteit te belê, aangesien die persoon in elk geval hierdie bedrag aan die Ontvanger sou afstaan indien die koste van die reistoelaag nie aangepas word nie.

Bydraes tot annuïteitsfondse hou onder meer die volgende belastingvoordele in:

  • Die belastingpligtige se bydrae kan onmiddellik (d.i. maandeliks) inkomstebelastingverligting verskaf. (Dis onderhewig aan sekere beperkings.)
  • Geen boedelbelasting word op die annuïteitsfonds gehef nie, indien die voordeel betaalbaar raak as gevolg van die dood van die bydraer.
  • Die annuïteitsfonds is vrygestel van inkomste- en kapitaalwinsbelasting.

’n Wysiging van die Inkomstebelastingwet (Paragraaf 2 van die Vierde Skedule) wat op 1 Maart 2010 in werking getree het, bepaal dat selfs in die geval waar werkgewers annuïteitsbydraes ten behoewe van werknemers maak, die werknemers steeds vir aftrekkings van hul inkomste kwalifiseer. Hierdie bydraes kan ook maandeliks in berekening gebring word vir die bepaling van LBS wat deur werknemers verskuldig is. Werknemers kan dus onmiddellik die belastingvoordeel geniet en hoef nie vir die jaarlikse aanslag te wag nie.

Indien ’n bedrag van R11 385 in ’n annuïteit belê word, kan R3 415 aan belasting (R11 485 x 30% effektiewe belastingkoers) bespaar word oor ’n tydperk van 12 maande.

Kontak Sonja Frank, tel. 021 882 9140 of Jonathan Coetzee, tel. 021 854 0382 by die Stellenbosse kantoor vir verdere inligting.