Bookmark : https://www.exceed.co.za/news/belastingbetaling-hangende-besware-en-appandegrave-lle/?id=12&entryId=102
Skip to : [Content] [Navigation]
 • Big enough to count, small enough to care

  Big enough to count, small enough to care
 • Integrity forms the backbone of our business

  Integrity forms the backbone of our business

News

Back to News

Belastingbetaling hangende besware en appèlle

02 Mar 2011

Wetgewing rakende die betaling van belasting hangende besware en appèlle het op 1 Februarie 2011 in werking getree.

Die nuwe wetgewing vervang artikel 88 van die Inkomstebelastingwet en artikel 36 van die BTW-wet. Die belangrikste bepalings van artikels 13(1) en 38(1) van die Tweede Wysigingswet op Belastingwette (Wet no.18 van 2009) is soos volg:

 • Die verpligting om belasting te betaal of die reg om belasting te ontvang/te in, sal nie deur enige beswaar of appél hangende die beslissing van ’n geregshof opgeskort word nie.
 • In gevalle waar die verpligting om belasting te betaal betwis word, kan die belastingpligtige die kommissaris versoek om die betaling van belasting (of ’n gedeelte daarvan) ingevolge ’n aanslag op te skort.
 • Die kommissaris kan die betaling van belasting opskort na inagneming van onder andere die nakomingsgeskiedenis van die belastingpligtige, of bedrog betrokke was by die onstaan van die geskil en die bedrag ter sprake.
 • Die kommissaris kan die versoek weier indien hy/sy bevind dat die beswaar beuselagtig is of dat die belastingpligtige vertragingstaktiek gebruik.
 • Indien ’n aanslag na beswaar of appél sou verander, moet die gepaste aansuiwerings gemaak word aan die bedrae reeds betaal of ontvang en moet die gepaardgaande rente ook bereken word.

Vir verdere inligting kontak Anita Wiese by Tenk Loubser & Associates, tel. 021 915 6666 of e-pos anita@exceed.co.za.

  View Archives


  Johannesburg

  Tel: +27 (0) 87 985 0935
  infojhb@exceed.co.za

  London, UK

  Tel: +44 (0) 1784 439 955
  www.exceeduk.co.uk

  Somerset West

  Tel: +27 (0) 21 852 0382/4
  swest@exceedsw.co.za

  Cape Town

  Tel: +27 (0) 21 915 6666
  tygervalley@exceed.co.za

  Paarl

  Tel: +27 (0) 21 872 7118
  paarl@exceed.co.za