Tax & Advisory » Vrywillige openbaarmaking vir belastingpligtiges

Vrywillige openbaarmaking vir belastingpligtiges

Sonja FrankDie Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) se Vrywillige Openbaarmakingsprogram vir belastingpligtiges wat voorheen onakkurate of onvolledige inligting aan die SAID verskaf het, het op 5 November 2010 in werking getree.

Die amnestieprogram dek alle tipes belasting insluitende inkomstebelasting, BTW en werknemersbelasting en duur tot 31 Oktober 2011. Die vereistes waaraan ʼn aansoek moet voldoen sluit in:

  • Slegs oortredings wat begaan is voor 17 Februarie 2010 kwalifiseer.
  • Die aansoek moet op die voorgeskrewe vorm ingedien word.
  • Die aansoek moet so volledig as moontlik wees.

Geldige openbaarmakings sal die volgende voordele vir belastingbetalers inhou:

  • vrywaring teen kriminele vervolging,
  • vrystelling van enige boetes wat van toepassing mag wees. Boetes vir die laat indiening van opgawes of laat betaling sal wel geld.
  • 100% vryskelding van die rente-verpligting.

Dit is dus die ideale geleentheid vir belastingpligtiges om hul belastingsake in orde te kry. Alhoewel aansoekers steeds die volle uitstaande bedrag aan belasting sal moet betaal, behoort die vrywaring van boetes en kriminele vervolging voldoende aansporing te wees. Die program maak dit boonop vir belastingpligtiges moontlik om anoniem navraag te doen om te bepaal of hulle daarvoor kwalifiseer.

ʼn Belastingpligtige wat tans deur die SAID ondersoek word of onderhewig is aan ʼn oudit, kan aansoek doen vir toestemming om deel te neem aan die amnestieprogram. Toestemming sal oorweeg word indien die SAID nie bewus was van sodanige oortreding nie en dit ook nie sou opspoor gedurende hul ondersoek of oudit nie. Slegs 50% vryskelding van die rente-verpligting sal in sodanige gevalle toegestaan word.

Ooreenkomstig Artikel 73A moet ʼn belastingpligtige alle rekords wat met ʼn opgawe verband hou vir ʼn tydperk van vyf jaar bewaar. Na verwagting sal ’n SAID-ondersoek na ’n belastingpligtige se sake dus nie normaalweg ’n tydperk van meer as vyf jaar oorskry nie, tensy die wanbetaling verband hou met buitensporige inkomste of transaksies.

Vir verdere inligting kontak Sonja Frank by die Stellenbosch-kantoor, tel. 021 882 8140 of e-pos sonja@exceed.co.za.