Tax & Advisory » Industry News » Oordraagbare Korting Tussen Eggenote Se Boedel

Oordraagbare Korting Tussen Eggenote Se Boedel

Sonja FrankIngevolge Artikel 4 van die Boedelbelastingwet No 45 van 1955 word sekere aftrekkings (sg. kortings) van die netto waarde van ’n boedel toegelaat ten einde die finale waarde van ’n boedel vir belastingdoeleindes te bepaal. Hierdie Artikel is onlangs gewysig.

Die meeste mense is vertroud met die volgende twee kortings:

  • korting vir alle eiendom wat aan die langslewende eggenoot bemaak word (Artikel 4q) en
  • Artikel 4A-korting, wat tans ’n bedrag van R3,5 miljoen beloop.

In die Belastingwysigingswet wat op 30 September 2009 in die Staatskoerant verskyn het, is die Artikel 4A-korting gewysig. Dit laat toe dat daardie gedeelte van die R3,5 miljoen-korting wat nie deur die eerssterwende eggenoot se boedel gebruik is nie, oorgedra word na die boedel van die langslewende. Dié wysiging sal geldig wees vir die boedels van mense wat na 1 Januarie 2010 sterf.

Die oordraagbare korting tussen eggenotes kan aan die hand van die volgende voorbeeld (uit die SAID se Verduidelikende Memorandum) verduidelik word:

  • Mnr. X, wat met mev. X getroud is, sterf. Die netto waarde van sy boedel is R500 000 nadat die korting ingevolge Artikel 4(q) bereken is.
  • Dié bedrag word aan sy kinders bemaak.
  • Daar is geen boedelbelasting-aanspreeklikheid nie, want mnr. X se boedel het R500 000 van die Artikel 4A-korting van R3,5 miljoen gebruik.
  • By mev. X se afsterwe is die netto waarde van haar boedel R10 miljoen. Die volgende korting is geldig vir haar boedel: Artikel 4A-korting ten bedrae van R7 miljoen minus die R500 000-aftrekking wat reeds gebruik is in die boedel van mnr. X.
  • Mev. X se boedel sal dus R3,5 miljoen vir boedelbelastingdoeleindes beloop (met die veronderstelling dat geen verdere kortings toegelaat word nie).

Uit hierdie voorbeeld is dit duidelik dat die oordraagbare korting tussen die boedels van eggenote nie slegs van toepassing is waar een eggenoot al sy/haar bates aan die langslewende bemaak nie. Daar is wel ruimte gelaat vir bemakings aan kinders of ander partye soos publieke weldaadsorganisasies.

Dit beteken egter nie dat die gebruik van trusts in boedelbeplanning nou agterweë gelaat moet word nie. Daar is steeds oortuigende redes waarom die bemaking aan ’n trust deur die eerssterwende eggenoot steeds ’n wyse keuse kan wees; selfs al bring dit nie aanvanklik ’n besparing aan boedelbelasting mee nie. In die geval van sodanige trust sal die bates deur die trustees tot voordeel van die langslewende eggenoot en kinders geadministreer word.

Kontak Sonja Frank by Exceed Stellenbosch, tel. 021 882 8140 of e-pos sonja@exceed.co.za vir meer inligting.